Vizija skupine Talum

Za obdobje od leta 2015 do leta 2018 si je skupina Talum z vizijo zastavila zelo ambiciozne cilje. Z vitko, energijsko učinkovito in okolju prijazno proizvodnjo ter predelavo aluminija sodimo v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin v svetovnem merilu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov. Naši področji nista samo nizkotlačno in gravitacijsko litje, uspešno smo vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja. Na področju rondelic za program tub in doz se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu.


Ključni strateški projekti skupine Talum

 • Razvoj procesa predelave in proizvodov z višjo dodano vrednostjo na osnovi nakupa primarnega in odpadnega aluminija,
 • povečanje obsega proizvodnje in prodaje rondelic na 36.000 ton na leto,
 • optimizacija in nadgradnja energetske infrastrukture za zanesljivo dolgoročno napajanje porabnikov,
 • vzpostavitev razvojno-inovacijskega centra za izvajanje sistematičnega, ciljno usmerjenega raziskovalnega dela,
 • vzpostavitev Talumove šole znanja na področju kadrov za zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih z ustreznimi znanji.


Vrednote skupine Talum

Vrednote skupine Talum se zrcalijo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu, zavzetosti zaposlenih, v naši organizacijski kulturi, motivirajo nas za nove dosežke, so gorivo, ki nas žene naprej. Vrednote povezujejo zaposlene na temelju skupnih ciljev – dajejo odgovore na vprašanja, kdo smo, kam gremo in kaj hočemo. Uresničujemo jih tudi skupaj z našimi lastniki, partnerji (kupci, dobavitelji), ožjim in širšim okoljem; kažejo se v naši družbeni odgovornosti.

Spoštovanje in zaupanje sta temelj našega delovanja. Imamo spoštljiv odnos do sodelavcev, okolja, lastnikov, kupcev in dobaviteljev. Z veliko mero medsebojnega zaupanja uresničujemo svoje cilje in skrbimo za trajnostni razvoj.

Odprti smo za spremembe v širšem in ožjem okolju, pa naj gre za inovacije ali pristope do kupcev, lastnikov in okolja. Vse to se kaže v sprejemanju drugačnih mnenj, odprtosti za nove (tudi »nore«) ideje, predloge, v sprejemanju kritike in v tem, da vse počnemo korektno in tolerantno. To dosegamo s spoštljivim odnosom do vseh sodelujočih ter z veliko vključenostjo naših zaposlenih v sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti zanje.

Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti.

Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega.

Sposobnost, želja po izobraževanju in usposabljanju na področju dela, skrb za lastni osebni in profesionalni razvoj ter pripravljenost deliti znanje z drugimi v podjetju in zunaj njega nam omogočajo, da dosegamo odličnost tako pri usvajanju novih tehnologij in tržnih pristopov kot pri odgovornem ravnanju z okoljem in v odnosu do sodelavcev.

Z nam lastno vztrajnostjo, celo trmo, trdoživostjo, pogumom in pripravljenostjo na izzive časa se zelo zavzeto trudimo uresničevati naše skupne cilje in oblikovati prihodnost.


Politika skupine Talum

Skupino Talum sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo primarnega aluminija in proizvodnjo različnih aluminijastih proizvodov ter opravljajo širok nabor storitev za aluminijsko industrijo in druge industrijske panoge. Trajnostni razvoj skupine Talum temelji na povečanju obsega in zahtevnosti proizvodov in storitev, izboljševanju produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanju najvišje kakovosti, s poudarkom na varnem in neškodljivem delu, varovanju okolja ter učinkoviti rabi energije.

Osnovna načela politike so:
 • Zavezujemo se, da bomo pri zadovoljevanju želja kupcev izhajali iz njihovih zahtev in pričakovanj. Na tej osnovi želimo graditi dolgoročno partnerstvo in sodelovanje.
 • Kakovost je gonilna sila vseh naših aktivnosti. Skrbeli bomo za delovanje sistemov kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo ter za njihovo nenehno in sistematično izboljševanje.
 • Naš nadaljnji razvoj gradimo na znanju in inovativnosti, s katerima tudi povečujemo poslovno uspešnost naših kupcev.
 • Naša prihodnost je določena s kakovostjo lastnih človeških virov. Veliko naporov in sredstev bomo vlagali v informiranje in izobraževanje zaposlenih ter v njihovo motiviranje. To nam bo omogočilo doseganje strateških ciljev. V ta namen bomo podpirali zdrav način življenja zaposlenih ter skrbeli za njihovo psihofizično in socialno stanje.
 • Do našega okolja, varnosti in rabe energije izkazujemo ustrezen odnos v najširšem pomenu besede. Še dalje bomo obvladovali in preprečevali vplive svoje dejavnosti, proizvodov in storitev na delovno in širše okolje, preprečevali večje nesreče in ustrezno ukrepali za zmanjšanje njihovih morebitnih posledic ter upoštevali politiko kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo v okviru naše dejavnosti. Ti cilji morajo biti v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami, na katere je skupina pristala, z razvojem gospodarske politike in večjim zanimanjem zainteresiranih strank za probleme okolja, varnosti, zdravja, rabe energije in uravnoteženega trajnostnega razvoja.
 • Naravne vire in različne vrste energije na enoto proizvoda uporabljamo racionalno in učinkovito. Spremljamo in nadziramo emisije snovi v zrak in vode, spremljamo in nadziramo hrup ter ustrezno ravnamo z odpadki in kemikalijami. Pri tem uporabljamo vhodne materiale, ki manj obremenjujejo okolje in so energijsko učinkovitejši.
 • Zavezujemo se, da bomo o svojih aktivnostih in smernicah delovanja ustrezno obveščali kupce, dobavitelje, zaposlene, vladne ustanove in širšo javnost.