Zaprti distribucijski sistem električne energije


Talum d.d. Kidričevo je v skladu z določili Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju EZ-1) in na podlagi Odločbe Agencije za energijo pridobil status zaprtega distribucijskega sistema na zaokroženem industrijskem območju Taluma (ZDS Talum) in zagotavlja distribucijo električne energije končnim odjemalcem. 

Aktivnosti ZDS Talum:

 • upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja,
 • zagotavljanje dostopa uporabnikom do omrežja,
 • zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja,
 • usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s povezanimi omrežji,
 • izvajanje sistemske zaščite distribucijskega omrežja,
 • projektiranje VN- in NN-omrežij in elektroenergetskih instalacij,
 • izvajanje NN-elektroenergetskih instalacij,
 • avtomatizacija industrijskih procesov,
 • daljinski nadzor in upravljanje industrijskih procesov,
 • viri za proizvodnjo električne energije (PDF).

Cenik

Enotni račun za porabljeno električno energijo je sestavljen iz:

 • cene električne energije,
 • omrežnin (za prenos in distribucijo),
 • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE),
 • prispevka za energijsko učinkovitost (URE),
 • prispevka za delovanje operaterja trga,
 • trošarine na električno energijo in
 • davka na dodano vrednost.

Podrobnejša razlaga enotnega računa je navedena na spletni strani
Agencije za energijo: TUKAJ

 

Splošni pogoji za dobavo električne energije: TUKAJ
Informacije o pravicah in obveznostih končnih odjemalcev: TUKAJ
Informacije o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije

Informacije o Primarnih virih za proizvodnjo elektrike.

DEŽURNA ŠTEVILKA za okvare na omrežju in informacije za obračun električne energije

Vodja izmene v Stikalnici: +386 (0)2 7995 819 ; stikalnica@talum.si