Raziskave materialov in varstvo okolja

Talum Inštitut, d. o. o., je odvisna družba skupine Talum, d. d. Inštitut izvaja laboratorijska preskušanja na področju proizvodnje primarnega aluminija in aluminijskih proizvodov ter na področju ravnanja z okoljem.

V skladu z mednarodnimi standardi ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IATF ter pooblastili MOP, ARSO, zagotavlja odlično kakovost storitev s trajnostnimi načeli razvoja.

Postopki za področje odpadnih in podzemnih vod, emisij v zrak, odpadkov, zemljin ter aluminija in aluminij-silicijevih zlitin potekajo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. Talum Inštitut d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije P-045, na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Talum Inštitut je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pod številko 3439 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Sodelujemo z mednarodno priznanimi javnimi in zasebnimi raziskovalno-razvojnimi institucijami in drugimi akreditiranimi in neakreditiranimi poslovnimi partnerji.


Kontakti Talum Inštitut d.o.o.


Laboratorijske preiskave

Glavne dejavnosti so preskušanje proizvodov iz aluminija in aluminijevih zlitin, parametrov okolja (voda, zrak, odpadki, podzemne vode, tla, imisije, nadzor nad opremo za trajne meritve), surovin in procesnih karakteristik različnih materialov na področju proizvodnje aluminija, vrednotenje rezultatov ter izdelava ocene glede na specifikacije, normative in zakonodajo. Talum Inštitut d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije P-045, na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Smo prvi industrijski laboratorij v Sloveniji, ki je akreditiran na področju optične emisijske spektrometrije (OES) za aluminij in aluminij-silicijeve zlitine.

V laboratoriju analiziramo različne materiale in proizvode:
- proizvode iz aluminija in aluminijevih zlitin,
- elektrolizne kopeli,
- ogljikove materiale,
- fluorove soli,
- glinico,
- silicij,
- predzlitine za proizvodnjo aluminijevih zlitin,
- površinske vode in odpadne vode,
- podzemne vode in tla,
- emisije in imisije v zrak,
- odpadke,
- zemljine,
- vegetacijo,
- zeolit in vodno steklo,
- ferosilicij,
  drugo.

Najpomembnejša področja preskusnih metod (ISO, EN, DIN itd.), ki temeljijo na različnih merilnih principih, so naslednja:

a) spektroskopske analize:
- optična emisijska spektrometrija (OES) aluminija in aluminijevih zlitin,
- rentgenska difrakcija (XRD) trdnih materialov,
- rentgenska fluorescenčna spektrometrija (XRF) elektrolizne kopeli, fluorovih soli, olj in emulzij,   ferosilicija, zlitine in predzlitine aluminija,
- atomska absorpcijska spektrometrija (AAS),
- spektrofotometrija (UV/VIS) in ionska kromatografija(IC) pripravljenih raztopin,
- ionska sklopljena plazma z masno spektrometrijo (ICP-MS) z lasersko ablacijo za določanje   kovinskih elementov v raztopinah,
- plinska kromatografija z masno spektrometrijo (GC-MS) za določanje organskih snovi v vodah,
- infrardeča spektroskopija (FTIR) za identifikacijo olj in emulzij;

b) mehanske in fizikalne preiskave:
- trdota kovin po Brinellu in Vickersu,
- specifična površina snovi (BET),
- upogibna in tlačna trdnost ogljikovih materialov,
- elektroupornost, zračna prepustnost, navidezna in realna gostota ter zračna in CO2 reaktivnost,
- termičnogravimetrična analiza (TGA) ogljikovih in drugih materialov;

c) metalografske preiskave: mikroskopiranje z optičnimi mikroskopi z e-obdelavo slik in na tej osnovi:
- identificiramo različne vključke,
- določamo velikost in število kristalnih zrn ter
- inverzne segregacijske cone in Bergmanove cone;

d) preiskave in spremljanje stanja različnih olj:
- hidravličnih olj za nemoteno in zanesljivo delovanje hidravličnega sistema,
- valjarniških olj in emulzij za podporo pri nemotenem delovanju proizvodnje,
- transformatorskih olj za nemoteno delovanje transformatorjev.


Hitri kontakt


Okoljske preiskave in svetovanja

Družba Talum Inštitut ponuja IED-zavezancem naslednje celovite rešitve:

- strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev in spremembo okoljevarstvenih   dovoljenj (OVD) po 68. in 82. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) za IED-zavezance in   okoljevarstvenih soglasij (OVS),
- izdelavo izhodiščnih poročil za IED-zavezance z oceno možnosti za onesnaževanje podzemnih   vod in tal – strokovna pomoč pri pripravi poročil o vplivih na okolje (PVO),
- izdelavo analiz tveganja za onesnaženje vodnih teles na vodovarstvenih območjih z revizijsko   oceno,
- pripravo programov obratovalnih monitoringov odpadnih in podzemnih vod in tal ter emisij v   zrak v zvezi z OVD in OVS,
- strokovno pomoč pri pripravi varnostnih poročil (VP) za zavezance po smernici Seveso za obrate   večjega tveganja za nastanek večjih nesreč zaradi kemikalij.
Za izvedbo okoljskih monitoringov je Talum Inštitut pri Agenciji RS za okolje pridobil pooblastila, ki veljajo za:

- izvajanje monitoringa emisij snovi v zrak z izdelavo ocene letne obremenitve,
- izvajanje monitoringa odpadnih vod,
- izvajanje monitoringa podzemnih vod,
- izvajanje monitoringa tal,
- izvajanje meritev kakovosti zunanjega zraka in izdelavo ocen obstoječe in dodatne obremenitve (PM10, SO2, NOX, težke kovine Pb, As, Cd in Ni v PM10),
- izvajanje meteoroloških meritev (temperature, smeri in hitrosti vetra, padavin, vlažnosti in tlaka),
- izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajno merjenje emisij v zrak (prah, HF in HCl),
- izdelavo ocen odpadkov pred odlaganjem ter klasifikacijo in vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov.


Hitri kontaktPreiskave delovnega okolja

Na področju preiskav delovnega okolja opravljajmo obdobne preiskave toplotnih obremenitev, osvetljenosti in hrupa na delovnih mestih v skladu s pooblastilom pristojnega organa. Prav tako zagotavljamo obdobne preiskave prisotnosti kemičnih snovi na delovnem mestu v skladu z delovnopravno zakonodajo.


Hitri kontakt

Organiziranje medlaboratorijskih
primerjalnih testiranj

Talum Inštitut ima na področju svojih dejavnosti večletne izkušnje. Te mu omogočajo, da organizira medlaboratorijske primerjave za preverjanje usposobljenosti laboratorijev za področje emisij snovi v zrak ter kemične sestave aluminija in aluminijevih zlitin.

Namen medlaboratorijskih primerjav je, da posamezni laboratorij v neposredni primerjavi z drugimi laboratoriji dokaže svojo usposobljenost za izvajanje specifičnih preskusov, meritev ali kalibracij ter uspešnost in zadovoljivost na področju laboratorijskega preskušanja.

Medlaboratorijske primerjave organiziramo v skladu s standardoma ISO 13528 in ISO/IEC 17043.

V Republiki Sloveniji je za področje emisij snovi v zrak organiziran tehnični odbor z aktivnimi člani Taluma Inštituta, Slovenske akreditacije, MOP, ARSO, NLZOH in IVD iz Maribora, RACI d.o.o. iz Ljubljane in Eurofins Erico iz Velenja.

Hitri kontakt


Preiskave kopalnih in bazenskih vod

Smo akreditirani laboratorij za vzorčenje kopalnih vod v bazenih v skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Področje spada k Ministrstvu za zdravje (MZ) in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Talum Inštitut skrbi za ustrezno informiranost, deluje kot podpora upravljavcem v termalnih kopališčih, velnesih in zdraviliščih ter zagotavlja spremljanje kakovosti kopalnih vod v bazenih v zadovoljstvo uporabnikov in kopalcev.


Hitri kontakt

Preiskave delovnega okolja

Na področju preiskav delovnega okolja opravljajmo obdobne preiskave toplotnih obremenitev, osvetljenosti in hrupa na delovnih mestih v skladu s pooblastilom pristojnega organa. Prav tako zagotavljamo obdobne preiskave prisotnosti kemičnih snovi na delovnem mestu v skladu z delovnopravno zakonodajo.


Hitri kontakt