Zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina


Talum d.d. Kidričevo je v skladu z določili Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju EZ-1) in na podlagi Odločbe Agencije za energijo pridobil status zaprtega distribucijskega sistema na zaokroženem industrijskem območju Taluma (ZDS Talum). Poslovna enota Servis in inženiring je odgovorna za delovanje ZDS Talum in zagotavlja distribucijo zemeljskega plina končnim odjemalcem v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za zaprt distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje industrijske cone TALUM (Uradni list RS 167/21).  

Aktivnosti ZDS Talum:

 • upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja,
 • zagotavljanje dostopa uporabnikom do omrežja,
 • zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja,
 • usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s povezanimi omrežji,
 • avtomatizacija industrijskih procesov,
 • daljinski nadzor in upravljanje industrijskih procesov.

Cenik

Enotni račun za porabljen zemeljski plin je sestavljen iz:

 • cene zemeljskega plina,
 • omrežnine (za prenos in distribucijo),
 • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE),
 • prispevka za energijsko učinkovitost (URE),
 • ekološke takse,
 • trošarine na zemeljski plin in
 • davka na dodano vrednost.

 

Podrobnejša razlaga enotnega računa je navedena na spletni strani
Agencije za energijo: TUKAJ

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina: TUKAJ
Informacije o pravicah in obveznostih končnih odjemalcev: TUKAJ
Informacije o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije

 

DEŽURNA ŠTEVILKA za okvare na omrežju in informacije za obračun zemeljskega plina

Vodja OE Energetika: +386 (0)2 7995 815