Proizvodnja primarnega aluminija je prepoznaven znak naše družbe. To ni le proizvodnja, je zgodba, je navdih, je središče delovanja nas in naših predhodnikov že več kot 60 let. Ker spadamo v kakovostni vrh proizvajalcev primarnega aluminija, verjamemo, da se bo zgodba o aluminiju v Kidričevem uspešno nadaljevala.

Proizvodnja elektroliznega aluminja

V skladu s prestrukturiranjem proizvodnje v Talumu pri proizvodnji aluminija povečujemo delež uporabe sekundarnega aluminija, elektrolizni ali primarni aluminij pa od konca leta 2007 proizvajamo samo še v pečeh elektroliznega obrata C.
S koncem leta 2007 smo namreč v Talumu ukinili proizvodnjo aluminija v elektrolizni hali B, v kateri smo aluminij pridobivali vse od leta 1963. Ukinitev elektrolize B je bil del prestrukturiranja proizvodnje, s katero je Talum prešel na novo strategijo razvoja. Brez elektrolize B je proizvodnja v Talumu postala v celoti skladna z ekološkimi standardi IPPC in okoljevarstvenim dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje.

Elektroliza C

V elektrolizi C je vgrajeno sredinsko točkovno posluževanje elektrolizne celice z veliko jakostjo električnega toka. Celice poslužujemo z uporabo sodobne mehanizacije in avtomatizacije. Vodene so s procesnim računalnikom, zaprte in vezane na sistem zbiranja in suhega čiščenja plinov.
To je trenutno najsodobnejša tehnologija. Razvilo jo je francosko podjetje Aluminium Pechiney.

Proizvodni proces

Proizvodni proces v elektrolizi C je skoraj popolnoma avtomatiziran. Elektrolizne celice avtomatsko regulira procesni kontrolni sistem, organiziran na dveh ravneh. Prva raven je namenjena za upravljanje vsake posamezne celice, druga za vodenje celotne elektrolize. V ta namen ima vsaka celica svoj mikroprocesor, ki samodejno regulira medelektrodni razmik, prebijanje skorje in doziranje glinice ter aluminijevega fluorida. Vsi mikroprocesorji so povezani z osrednjim računalnikom, ki izvaja merjenja in pretvarjanje napetosti in toka v elektrolizi, alarmiranje, procesiranje podatkov in shranjevanje.
Za posluževanje elektroliznih celic so v elektrolizi posebna večnamenska dvigala. Vse elektrolizne celice so pokrite in priključene na odvlek plinov preko zbirnih plinovodov. Čiščenje plinov poteka po suhem postopku. Sveža glinica absorbira fluor; zbira se preko vrečastih filtrov in transportira v proces na elektrolizne peči. Učinkovitost sistema je izredno velika, 97-odstotna pri zbiranju plinov in 99-odstotna pri njihovem čiščenju.


Proizvodnja anod


Kaj so anode

Anode so pozitivne elektrode pri galvanskih členih, elektronkah, polprevodniških diodah in elektrolizi. Ime izvira iz grščine in pomeni pot navzgor; gre za pot, po kateri se elektroni vzpenjajo iz raztopine elektrolita.
Anode uporabljamo v elektroliznih celicah v procesu proizvodnje aluminija.

Kaj so katode

Katoda je negativna elektroda pri galvanskih členih, elektronkah, polprevodniških diodah in elektrolizi, na kateri poteka kemijska reakcija redukcije.
Katode uporabljamo kot katodno dno v elektrolizni celici pri elektroliznem pridobivanju aluminija iz glinice.
Proizvodni proces

Proizvodni proces je razdeljen na faze:

 • proizvodnja zelenih anod,
 • pečenje anod,
 • sestavljanje anodnih kompletov,
 • sestavljanje katodnih kompletov,
 • predelava povratnih materialov.

1. Proizvodnja zelenih anod

Proizvodnja zelenih anod temelji na:

 • mešanju zmletih in presejanih frakcij koksa, anodnega ostanka in katranske smole v predpisanem razmerju,
 • gnetenju v vročo anodno maso,
 • oblikovanju zelenih anodnih blokov želenih velikosti na vibracijski stiskalnici.

2. Pečenje zelenih anod

Zelene anodne bloke pečemo v kalcinacijski peči pri temperaturi 1200 °C. S pečenjem jim izboljšamo trdnost in električno prevodnost.


3. Sestavljanje anodnih kompletov

Pečene anode pred uporabo v elektrolizi sestavimo z anodnim nosilcem v anodni komplet. Tako dobimo zalite anodne komplete, ki jih nato uporabimo v elektroliznem procesu proizvodnje aluminija.

4.Sestavljanje katodnih kompletov

Katodne bloke kupujemo kot končni proizvod. V njih s sivo litino zalijemo jeklene tokovodnike in jih tako sestavimo v katodni komplet.

Aluminij nikoli ne postane odpadek

Za recikliranje aluminija se porabi le 5 odstotkov energije v primerjavi s prvo proizvodnjo. Ta je draga in energijsko potratna, a ko enkrat aluminij začne svoj življenjski cikel, iz njega ne izstopi več. Zato je aluminij zelena kovina, saj se ves, ki je bil kdaj proizveden, lahko uporablja še več stoletij in nikoli ne postane odpadek.

LIVARSKE ZLITINE


Livarske zlitine zaradi svojih lastnosti omogočajo uporabo velikoserijskih postopkov litja (tlačno litje in ulivanje v kokile) z veliko produktivnostjo. Mi jih proizvajamo v obliki palic ali hlebčkov.

Uporaba:

 • v avtomobilski industriji (platišča, karoserije, deli motorjev in podvozij),
 • v letalski industriji,
 • v ladijski industriji,
 • v gradbeništvu,
 • v živilski industriji.

Lastnosti livarskih zlitin so majhna specifična teža, dobra korozijska obstojnost, dobra obdelovalnost, čista in gladka površina ter nemagnetnost.
Proizvajamo vse glavne tipe livarskih zlitin. Kot zlitinske elemente najpogosteje uporabljamo silicij, baker, magnezij, cink in mangan.

Kemična sestava livarskih zlitin (PDF)
Dimenzije (PDF)


Priprava in obdelava taline za livarske zlitine

V talilni peči stalimo trdni aluminij. Vir energije sta zemeljski plin in toplota elektroliznega aluminija, ogretega na 900 °C, ki ga v posebnih loncih pripeljemo iz elektrolize in prelijemo v talilno peč. V skladu z zahtevano kemično sestavo zlitine dodamo zlitinske elemente.

Za zniževanje vsebnosti natrija ali drugih neželenih elementov dodajamo soli, homogeno kemično sestavo pa dosežemo mešanjem taline.

Obdelava taline se nadaljuje med procesom litja. Za zniževanje vsebnosti vodika uporabljamo pretočni filter, ki je s pečjo povezan z žlebom. V pretočnem filtru skozi posebna mešala v pritekajočo talino vpihujemo inertni plin argon. Ta tvori izredno majhne plinske mehurčke, ki se dvigajo proti površju taline, na svoji poti pa ujamejo vodik in druge neželene nečistoče.

Iz pretočnega filtra talina nadaljuje pot skozi keramični filter, v katerem se izločijo vključki (oksidi, boridi, karbidi, floridi, kloridi in drugo).

V livnem žlebu v talino dodajamo modifikatorje (žica AlTiB). Ti med strjevanjem aluminija vplivajo na ugodnejšo rast kristalnih zrn in boljše mehanske lastnosti livarskih zlitin.
Proces litja livarskih zlitin

Kontinuirano litje - litje palic

Talino pripeljemo po sistemu livnih žlebov do razdelilnega žleba, na katerem so kokile za kontinuirano litje. V kompletu so tri kokile s po osmimi odlitki, kar omogoča hkratno litje 24 palic. Kokile hladimo s hladilno vodo iz zaprtega hladilnega sistema.

Palice žagamo na točno določene dolžine. Na avtomatskem zlagalniku jih zložimo in povežemo v kompakten vez.

Kokilni liv - litje hlebčkov

Po sistemu livnih žlebov pripeljemo talino do livnega stroja za hlebčke in preko livnega kolesa polnimo posamezne kokile na neskončnem livnem traku. Kokile hladimo s hladilno vodo iz zaprtega sistema. Za livnim strojem je vgrajen zračni hladilnik, v katerem se hlebčki dokončno ohladijo na temperaturo okolice.

Hlebčke na avtomatskem zlagalniku zložimo in povežemo v kompakten vez.DROGOVI


Po definiciji v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je drog dolg, raven, v prerezu praviloma okrogel predmet. Aluminijasti drog je polizdelek, namenjen industriji, ki z različnimi postopki plastičnega preoblikovanja (najpogosteje z iztiskanjem ali kovanjem) proizvaja široko paleto izdelkov, predvsem aluminijastih profilov.

Uporaba:

 • v transportni industriji,
 • v industriji vozil,
 • v gradbeništvu,
 • v pohištveni industriji,
 • v toplotni tehniki.

Tipi zlitin

Proizvajamo skupine zlitin serije 6000, pri katerih sta glavna zlitinska dodatka magnezij in silicij. Najpogostejše zlitine so:

 • 6060 - zlitina AlMgSi0,5
 • 6005 - zlitina AlMgSi0,7
 • 6082 - zlitina AlMgSi1

Kemična sestava izbranih zlitin za drogove (PDF)

Dimenzije in značilnosti (PDF)


Litje drogov

Za proizvodnjo drogov uporabljamo moderno tehnologijo, ki zagotavlja doseganje take metalografske strukture, ki je za preoblikovanje najugodnejša, in nizko vsebnost vodika.

Postopek litja poteka na polkontinuirnem vertikalnem livnem stroju po tehnologiji, imenovani »hot top gas slip«.

Najpomembnejši element livnega stroja je livna miza s kokilami za proizvodnjo različnih premerov drogov. Livna miza se med litjem pomika proti dnu 8 metrov globoke livne jame, iz kokile izhajajoče drogove pa obliva in hladi močan curek hladilne vode.

Do 50 ton težko breme se premika s pomočjo hidravličnega cilindra. Za natančno vertikalno vodenje in zagotavljanje enakomerne livne hitrosti skrbi procesni računalnik, ki mu potrebne podatke pošilja zelo natančna merilna oprema.

Po končanem litju do 7,5 metra dolge drogove iz livne jame izvlečemo z mostnim žerjavom in jih transportiramo na odlagalno mizo homogenizacijske peči.Homogenizacija drogov

Po litju je treba drogove še toplotno obdelati in tako zagotoviti optimalne mehanske lastnosti za nadaljnjo predelavo (iztiskovanje drogov).

Toplotna obdelava poteka v homogenizacijski peči, v kateri se drogovi postopno ogrejejo in s temperaturami od 535 °C do 585 °C homogenizirajo. Drogovi nato nadaljujejo pot v zračni hladilnik. V njem se s pomočjo turboohlajanja dosegajo veliki temperaturni gradienti ohlajanja drogov.

Homogenizacijska peč je zaprta komora, ogrevana z zemeljskim plinom. Premik drogov v različno ogrete temperaturne cone peči omogoča koračni transporter, ki v določenem časovnem intervalu premakne drogove na naslednjo pozicijo v peči.

Za pravilen potek ogrevanja in ohlajanja posameznih tipov zlitin skrbi procesni računalnik.

Ohlajene drogove na obeh koncih obžagamo, avtomatski zlagalnik pa jih odloži na lesene podloge in s trakovi poveže v veze, pripravljene za transport.

Namen homogenizacije:

 • transformacija igličaste faze ß-AlFeSi v fazo α-AlFeSi, ki se lažje preoblikuje,
 • zmanjšanje mikrosegregacije po litju drogov,
 • zmanjšanje napetosti v materialu,
 • kontrolirana distribucija disperoidov v zlitinah, ki vsebujejo mangan, krom in cirkonij,
 • pri ohlajanju doseganje čim manjšega števila izločene intermetalne faze Mg2Si po kristalnih mejah oziroma doseganje drobne, prisilno raztopljene faze Mg2Si.ŠIROKI TRAK


Proizvajamo tudi široki trak, ki je delno namenjen proizvodnji izparilnikov:

 • največja možna zmogljivost: 8.000 ton na leto
 • največja možna širina: 1.320 mm
 • debelina: od 5 do 10 mm