Vizija skupine Talum

Za obdobje od leta 2015 do leta 2018 si je skupina Talum z vizijo zastavila zelo ambiciozne cilje. Z vitko, energijsko učinkovito in okolju prijazno proizvodnjo ter predelavo aluminija sodimo v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin v svetovnem merilu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov. Naši področji nista samo nizkotlačno in gravitacijsko litje, uspešno smo vstopili tudi na področje visokotlačnega kokilnega litja. Na področju rondelic za program tub in doz se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu.


Ključni strateški projekti skupine Talum

  • Razvoj procesa predelave in proizvodov z višjo dodano vrednostjo na osnovi nakupa primarnega in odpadnega aluminija,
  • povečanje obsega proizvodnje in prodaje rondelic na 36.000 ton na leto,
  • optimizacija in nadgradnja energetske infrastrukture za zanesljivo dolgoročno napajanje porabnikov,
  • vzpostavitev razvojno-inovacijskega centra za izvajanje sistematičnega, ciljno usmerjenega raziskovalnega dela,
  • vzpostavitev Talumove šole znanja na področju kadrov za zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih z ustreznimi znanji.


Vrednote skupine Talum

Vrednote skupine Talum se zrcalijo v dobrem vzdušju, zadovoljstvu, zavzetosti zaposlenih, v naši organizacijski kulturi, motivirajo nas za nove dosežke, so gorivo, ki nas žene naprej. Vrednote povezujejo zaposlene na temelju skupnih ciljev – dajejo odgovore na vprašanja, kdo smo, kam gremo in kaj hočemo. Uresničujemo jih tudi skupaj z našimi lastniki, partnerji (kupci, dobavitelji), ožjim in širšim okoljem; kažejo se v naši družbeni odgovornosti.

Spoštovanje in zaupanje sta temelj našega delovanja. Imamo spoštljiv odnos do sodelavcev, okolja, lastnikov, kupcev in dobaviteljev. Z veliko mero medsebojnega zaupanja uresničujemo svoje cilje in skrbimo za trajnostni razvoj.

Odprti smo za spremembe v širšem in ožjem okolju, pa naj gre za inovacije ali pristope do kupcev, lastnikov in okolja. Vse to se kaže v sprejemanju drugačnih mnenj, odprtosti za nove (tudi »nore«) ideje, predloge, v sprejemanju kritike in v tem, da vse počnemo korektno in tolerantno. To dosegamo s spoštljivim odnosom do vseh sodelujočih ter z veliko vključenostjo naših zaposlenih v sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti zanje.

Pri delu preizkušamo nove načine in pristope. To počnemo z veliko mero energije, s timskim delom in ustvarjanjem razmer, ki nam omogočajo hiter odziv na izzive in prepoznavanje priložnosti.

Z viri, s katerimi delamo in jih upravljamo, vsak med nami ravna kot skrben gospodar. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja ter drug do drugega.

Sposobnost, želja po izobraževanju in usposabljanju na področju dela, skrb za lastni osebni in profesionalni razvoj ter pripravljenost deliti znanje z drugimi v podjetju in zunaj njega nam omogočajo, da dosegamo odličnost tako pri usvajanju novih tehnologij in tržnih pristopov kot pri odgovornem ravnanju z okoljem in v odnosu do sodelavcev.

Z nam lastno vztrajnostjo, celo trmo, trdoživostjo, pogumom in pripravljenostjo na izzive časa se zelo zavzeto trudimo uresničevati naše skupne cilje in oblikovati prihodnost.


POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SKUPINE TALUM

Skupino Talum sestavljajo družbe, ki izdelujejo najkakovostnejše proizvode iz aluminija in aluminijevih zlitin ter opravljajo širok nabor storitev za aluminijsko industrijo. Z naprednimi tehnologijami, inovativnostjo in digitalizacijo procesov preoblikujemo svojo proizvodnjo v smeri ogljično nevtralnih proizvodov, s čimer še zmanjšujemo svoj in globalni vpliv na okolje. Naše delovanje je usmerjeno v ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov in storitev, pri tem pa zaposlenim in drugim našim deležnikom omogočamo bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje.

POLITIKA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SKUPINE TALUM